Shareholders & Investors

股東與投資人

股東會資訊

召開股東常會之公告

公司代號:6561 公司名稱:是方電訊股份有限公司

股東會相關資料
年度 股東會類別 日期 開會通知 議事手冊 年報 議事錄
109 股東常會 2020-06-29 下載 下載 下載 下載
108 股東常會 2019-06-05 下載 下載 下載 下載
107 股東常會 2018-06-07 下載 下載 下載 下載
106 股東臨時會 2017-11-20 下載 下載   下載
106 股東常會 2017-06-06 下載 下載 下載 下載
105 股東常會 2016-06-22 下載 下載 下載 下載