Search
訂閱電子報
聯絡我們

召開股東常會之公告

公司代號:6561 公司名稱:是方電訊股份有限公司

股東會相關資料

年度股東會類別日期開會通知議事手冊年報議事錄
109股東臨時會2020-11-20/wp-content/uploads/2020/10/開會通知.pdf/wp-content/uploads/2020/10/議事手冊.pdf
109股東常會2020-06-29/wp-content/uploads/2020/08/109-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/109-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/109-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/109-4.pdf
108股東常會2019-06-05/wp-content/uploads/2020/08/108-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/108-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/108-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/108-4.pdf
107股東常會2018-06-07/wp-content/uploads/2020/08/107-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/107-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/107-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/107-4.pdf
106股東臨時會2017-11-20/wp-content/uploads/2020/08/106-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-4.pdf
106股東常會2017-06-06/wp-content/uploads/2020/08/106-1-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-2-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-4-1.pdf
105股東常會2016-06-22/wp-content/uploads/2020/08/105-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/105-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/105-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/105-4.pdf